Brakha 28b

Berakhot

Hebrew Translation 1 Translation 2 Translation 3